PRAVIDLÁ

Pravidlá preteku

Pravidlá pretekov sa opierajú o Národný skúšobný poriadok SVV 1 v jeho aktuálnom znení. Pre stiahnutie Národného skúšobného poriadku prosím kliknite na ikonu dole


Podmienky účasti na preteku

- Pretekár pozná Národný skúšobný poriadok SVV 1 podľa ktorého stanov budú posudzované disciplíny podľa  Časti III. - rozsah skúšok, Oddielu I. - skúšky všestranného výcviku, Odstavca "B" , Článkou č. 57 - kritériá skúšky SVV 1 , č. 58 - náplň skúšky a dosiahnuté body, č. 59 - pripomienky k vykonaniu skúšky SVV 1

- Dvojica pretekárov ( alebo jeden ) určí rozdelenie disciplín svojich psov priamo na mieste pričom každý musí absolvovať cvicky poslušnosti a jednu ďalšiu disciplínu.

príklad : pes č. 1 : POSLUŠNOSŤ , STOPA / pes  č. 2 : POSLUŠNOSŤ, OBRANA

- Dvojica pretekárov (alebo jeden- pokiaľ má dvoch psov) uhradí štartovné vo výške 20 €.

-  Vek zvieraťa je ohraničený spodnou hranicou 12 mesiacov. Ku každému jednincovi bude pristupované ako k dospelému zvieraťu schopnému uniesť všetky sprievodné aktivity a úkony.

- Pretek je zameraný na psov pracovných plemien  

- Zviera je zdravé a nejaví známky prenosných i iných ochorení. 

- Veterinárny preukaz s aktuálnym údajom o vakcinácií je potrebné mať so sebou a je povinné poskytnúť ho k nahliadnutiu pri registrácií.

- Veterinárny dozor a prípadný nutný urgentný príjem zabezpečuje MVDr. Lenka Blahušiaková, Veterinárna klinika Martin - pobočka Turany

- Pretekár plne zodpovedá za konanie svojho psa a zaväzuje sa byť súčinný a podieľať sa na riešení problémov, prípadne finančných nákladov vzniknutých pri odstraňovaní následkov spojených s konaním ich psa.

- Fair play

- Dobrá nálada